tel./fax 087 421 80 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Free Joomla Modules

Uchwała Nr XVI/137/08
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
obowiązującego na terenie Gminy Ryn.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Ryn w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ryn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Górski

 


 

Załącznik
do Uchwały Nr XVI/137/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 lutego 2008r 

 

Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / Dz.U. Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami/, zwanej dalej ustawą oraz na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy.
 2. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na obszarze miasta i gminy Ryn.
 3. Ujęte w regulaminie określenia odpowiadają znaczeniom nadanym ustawą.
 4. Podstawą do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest zawarta umowa, o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, zwana dalej "umową", pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym a odbiorcą usług.

II. Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług:

 1. dostawę wody z sieci posiadanych przez przedsiębiorstwo, przeznaczoną do spożycia przez ludzi, pod odpowiednim ciśnieniem określonym w warunkach przyłączenia do sieci
 2. zastępczy punkt poboru wody w przypadku wystąpienia przerwy w dostawie wody z sieci, spowodowanej awarią sieci lub urządzeń będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, dłuższej niż 12 h i poinformowanie odbiorców o możliwościach korzystania z tych punktów
 3. ciągły i niezawodny odbiór ścieków z przyłączy kanalizacyjnych, o jakości wynikającej z umowy.

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

 1. odprowadzać ścieki o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami
 2. przeprowadzania niezbędnych napraw na własny koszt urządzeń oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy usług
 3. na wniosek przyszłych odbiorców usług, określić warunki budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 4. po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci, umożliwić wykonanie połączenia przyłącza z siecią
 5. zainstalowania wodomierza głównego po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

III. Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 4.

 1. Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych zdeterminowane są istnieniem sieci.
 2. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do sieci:
  1. w Urzędzie Miejskim, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:
   • w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
   • w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
   • w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   • w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  2. W przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, udostępniającym nieodpłatnie:
   • regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 3. Elementem umożliwiającym połączenie instalacji wewnętrznej z siecią jest przyłącze wodociągowe (kanalizacyjne), którego budowę zapewnia przyszły odbiorca usług.
 4. Gminna sieć wodociągowa może być drugim źródłem zasilania instalacji wewnętrznej w nieruchomości jeżeli istnieją techniczne zabezpieczenia przed możliwością kontaktu wód z różnych źródeł.
 5. Rozbudowę miejskiej sieci wodociągowej (kanalizacyjnej) realizuje Gmina jeżeli zadanie zostało umieszczone w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

IV. Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób odbioru wykonanego przyłącza

§ 5.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy usług.
 2. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny obowiązujący na terenie gminy, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z gminą, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.
 3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może wystąpić osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której instalacja wewnętrzna ma być podłączona do sieci.
 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia.

§ 6. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy,
 2. określenie:
  1. rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
  2. charakterystyki zużycia wody,
  3. rodzaju i ilości , a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakość odprowadzanych ścieków,
  4. przeznaczeniu wody,
 3. informację określającą charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda , w szczególności;
  1. powierzchnię użytkową i rodzaj lokali ( mieszkalne , użytkowe , itp.) w budynkach zasilanych w wodę,
  2. wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
 4. proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

§ 7. Do wniosku , o którym mowa w ust.1 , osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 2. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości , o której mowa w ust.1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 8. Warunki o przyłączenie do sieci w szczególności określają:

 1. Stronę występującą o warunki.
 2. Zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych wykonanych przez strony.
 3. Warunki techniczne do projektowania, w tym:
  1. Miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy.
  2. Wymagania dotyczące:
   • miejsca i sposobu zainstalowania wodomierza głównego,
   • miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
   • jakości odprowadzanych ścieków,
   • termin ważności warunków przyłączenia.
 4. Podział zadań, sposób koordynacji robót oraz kontroli dotrzymywania wymagań technicznych.
 5. Przedmiot i wielkość kosztów wynikających z realizacji umowy poniesionych przez przedsiębiorstwo na rzecz budowy przyłącza.
 6. Zasady sfinansowania robót przyłączeniowych.
 7. Terminy:
  • wybudowania przyłącza i przygotowania do połączenia z siecią,
  • przeprowadzenia kontroli poprawności wykonania prac budowlano-montażowych
  • połączenia instalacji wewnętrznej z siecią i przeprowadzenia prób sprawności technicznej,
  • przeprowadzenia odbioru końcowego przyłącza z uwzględnieniem stanu uporządkowania terenu.

§ 9.

 1. Wydane warunki o przyłączenie stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlanomontażowych, z uwzględnieniem prawa budowlanego.
 2. Określenie w warunkach o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 3. Wyniki kontroli, prób i odbiorów , o których mowa w ust.2 , są potwierdzone przez strony w protokołach, których wzory określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§10. Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza:

 1. Część pierwsza obejmuje: sprawdzenie poprawności budowy na zgodność z dokumentacją. Kontrola jest wykonywana w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia zakończenia budowy przez inwestora.
 2. Część druga - ostateczna, po zasypaniu wykopu, uporządkowaniu terenu, w ciągu trzech dni od dostarczenia przez inwestora do przedsiębiorstwa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Odbiór końcowy potwierdzony jest "Protokołem zakończenia budowy przyłącza", który wraz z inwentaryzacją powykonawczą jest podstawą do nawiązania umowy o dostarczanie wody (odbiór ścieków).

§ 11.

 1. Pozytywny wynik kontroli, o której mowa w § 6 pkt 1, potwierdzony w "Protokole odbioru częściowego" umożliwia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przygotowanie i wykonanie połączenia przyłącza z siecią. Zakres prac przyłączeniowych obejmuje:
  1. Doczyszczenie i wypłukanie elementów przyłącza oraz miejsca włączenia do sieci.
  2. Uzbrojenie miejsca włączenia do sieci,
   1. w przypadku przyłącza wodociągowego:
    • zdezynfekowanie nawiertki przed założeniem na rurociąg,
    • montaż nawiertki,
    • zdezynfekowanie przyłącza,
   2. w przypadku przyłącza kanalizacyjnego:
    • rozwiercenie otworu przyłączeniowego w studni kanalizacyjnej,
    • zainstalowanie i uszczelnienie tulei uszczelniająco osłonowej.
  3. Dokonanie fizycznego połączenia z siecią.
  4. Sprawdzenie szczelności przyłącza.
 2. Po dokonaniu fizycznego podłączenia przyłącza z siecią, osoba ubiegająca się o przyłączenie zobowiązana jest do pobrania i przekazania do badań próbek wody.
 3. Włączenia do sieci przedsiębiorstwo dokonuje w terminie 7 dni od daty sporządzenia "Protokołu odbioru częściowego", po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody

V. Szczegółowe warunki i tryb zawierania, i rozwiązywania umów o dostarczanie wody (odbiór ścieków)

§ 12.

 1. Po spełnieniu warunków technicznych przyłączenia do sieci przyszły odbiorca usług składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego pisemny wniosek o zawarcie umowy.
 2. Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać dane osobowe niezbędne do realizacji umowy.
 3. Wraz z wnioskiem przyszły odbiorca usług zobowiązany jest przedstawić przedstawicielowi przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego dokumenty potwierdzające dane zapisane we wniosku.
 4. Po spełnieniu w/w warunków, w terminie 14 dni, przedsiębiorstwo podpisuje umowę lub udziela odpowiedzi odmownej wraz z uzasadnieniem decyzji.
 5. Przedsiębiorstwo może podpisać umowę z osobą korzystającą z lokalu na zasadach określonych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwzględnieniem innych przepisów szczegółowych.

§ 13.

1. Przesłanki rozwiązania umów:

 • w przypadku śmierci lub na wniosek odbiorcy,
 • w przypadkach kwalifikujących na podstawie ustawy, do odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,
 • na zasadzie umownego wypowiedzenia,
 • na podstawie wzajemnego porozumienia.

2. Rozwiązanie umowy z odbiorcami usług skutkuje zamknięciem przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz demontażem wodomierza głównego.

VI. Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 14. Podstawowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków:

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków,
 2. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego,
 3. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie,
 4. W rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług według warunków technicznych określonych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne,
 5. W przypadku awarii wodomierza ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zużycia wody w ciągu ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających stwierdzenie niesprawności wodomierza, a dla wodomierzy tzw. sezonowych, na podstawie zużycia wody w analogicznym okresie roku poprzedniego,
 6. W przypadku awarii urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie odprowadzonych ścieków w ciągu ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających stwierdzenie niesprawności urządzenia pomiarowego, a dla urządzeń pomiarowych tzw. sezonowych, na podstawie odprowadzonych ścieków w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

§ 15.

 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane dostarczyć Odbiorcy usług fakturę w terminie do 7 dni od daty odczytu wodomierza.
 2. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności , a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

 § 16.

W przypadku stwierdzenia, że jakość wody nie spełnia wymogów określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może pobierać opłat za tę wodę do czasu przywrócenia jej jakości do właściwego stanu.

VII. Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji.

§ 17.

 1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadamiania odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
  1. z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
  2. dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska .
 2. W przypadku przerwy w dostawie wody wynikłej na skutek awarii, przedsiębiorstwo niezwłocznie przystępuje do jej usunięcia a po jej usunięciu przeprowadza płukanie sieci.
 3. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie wody z sieci , spowodowanej awarią sieci lub urządzeń będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, dłuższej niż 12 h przedsiębiorstwo udostępnienia zastępczy punkt poboru wody i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.
 4. W przypadku gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wywiąże się z obowiązku określonego w punkcie 3, Gmina udostępnia zastępczy punkt poboru wody a kosztami, które poniosła w tym zakresie obciąża przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne.
 5. W przypadku przerwy w dostawie wody spowodowanej pracami remontowo-modernizacyjnymi przedsiębiorstwo powiadamia o takim fakcie odbiorców usług na dwa dni przed planowanymi pracami w sposób zwyczajowo przyjęty.
 6. 6. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie niewłaściwych parametrów dostarczanej wody przedsiębiorstwo zobowiązane jest do niezwłocznego przywrócenia jej do stanu o jakości odpowiedniej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poprzez: płukanie sieci, poprawę jakości uzdatniania wody, jeżeli zachodzi konieczność dezynfekcję sieci.
 7. W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwo niezwłocznie przystępuje do jej usunięcia.
 8. W przypadku stwierdzenia wprowadzania przez odbiorcę usług do sieci kanalizacyjnej ścieków innych niż określone w umowie przedsiębiorstwo może odciąć przyłącze kanalizacyjne lub naliczyć dodatkowe opłaty przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów oczyszczania ścieków.

VIII. Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji.

§ 18.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 19.

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielenia informacji i odpowiedzi , w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

 1. Udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
  • bez zbędnej zwłoki - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
  • 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi, i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 20.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 21.

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz rozliczeń za usługi.
 2. Reklamacje , o których mowa w ust.1 , wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd przedsiębiorstwa.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

IX. Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 22.

 1. Odbiorca usług winien utrzymać w należytym stanie miejsce usytuowania , w tym studzienkę wodomierzową, w którym zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe oraz zapewnić wolny – nie utrudniony dostęp do tego miejsca przedstawicielom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 2. Odbiorca usług powinien zabezpieczyć wodomierz lub urządzenie pomiarowe przed uszkodzeniem mechanicznym, zalaniem oraz przed wpływem ujemnych temperatur.
 3. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń wodno-kanalizacyjnych a w szczególności:
  • stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
  • zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
 4. Odbiorca usług jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 5. Odbiorca usług zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

 X. Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 23.

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 24.

Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe ustalana jest na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej przedsiębiorstwu w okresach kwartalnych.

§ 25.

Koszty zużycia wody na cele przeciwpożarowe pokrywa Gmina Ryn

 XI. Postanowienia końcowe

§ 26.

Zasady korzystania ze zlewni ścieków dowożonych, w tym warunki za oczyszczanie tych ścieków, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 27.

Zasady korzystania z sieci lub przyłączy wodociągowych (kanalizacyjnych), nie będących własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, uzgodnione są w umowie pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą usług, z zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 28.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do miejskiej kanalizacji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nalicza dodatkowe opłaty dla odbiorcy usług, wg uzgodnień zawartych w umowie o odprowadzanie ścieków.

Pobierz regulamin w formacie pdf 64x64 ico pdf

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o.
ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn
tel./fax 087 421 80 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ta strona używa ciasteczek, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Brak zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Polityka cookies

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd